They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.
Podobne

an image

Jelcz Pr 110 D Lux PPKS Rybnik

Temat: ZUS: część wniosków można składać przez internet
W sześciu polskich miastach - Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie - można "od ręki" załatwić podpis elektroniczny i otrzymać wszystko, co potrzebne do jego stosowania. Dotychczas było to możliwe tylko w Warszawie i mogło wiązać się z kilkudniowym oczekiwaniem.

Punkty, w których generowane są certyfikaty niezbędne do składania e-podpisu, uruchomiła na przełomie września i października w sześciu miastach Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

W innych miastach wojewódzkich oraz w Koszalinie, klienci Izby mogą zapoznać się z ofertą, uzyskać pomoc techniczną, podpisać umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych, a także zamówić i odebrać certyfikat wraz z zestawem, czyli czytnikiem i kartą kryptograficzną.
Cena certyfikatu i zestawu - jak poinformował reprezentujący KIR Adam Mitura - to ok. 200 zł rocznie. Z podpisu można korzystać niemal natychmiast po podłączeniu sprzętu do komputera. O e-podpis mogą starać się także osoby fizyczne, jednak na razie niewiele mogą załatwić z jego pomocą.

źródło PAP
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=3887Temat: Krajowa Izba Rozliczeniowa
Warunki uczestnictwa w systemie KIR:
1) wniosek o uczestnictwo
a) data rozpoczęcia działalności operacyjnej w Polsce
b) poziom wsp. wypłacalności z ostatnich 3 miesięcy ( min. 8%)
c) średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach
d) sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach miesięcznych
e) wysokość kapitału własnego banku ( 5 mln EURO, 300 tys EURO – bank spółdzielczy)
f) wysokość udzielonych i wykorzystanych kredytów, gwarancji zobowiązań pozabilansowych oraz sumy bilansowe – 3 miesiące
g) pozycja płynności dewizowej
h) informacja o jednostkach
2) posiadanie rachunku bieżącego w NBP
3) uzyskanie akceptacji Rady Nadzorczej KIR S.A.
KRAJOWA IZBA ROZRACHUNKOWA ( ROZLUICZENIOWA ) S.A.

Warunkiem przeprowadzania rozrachunków między bankami jest posiadanie przez bank dłużnika środków niezbędnych na rachunku w NBP. Od 1993 roku Prezes NBP wprowadził nowy system rozrachunkowych międzybankowych. Koncepcja ta oparta na stworzeniu Izby Rozrachunkowej, która przejęła od NBP obowiązki w zakresie rozliczeń.
Struktura organizacyjna KIR-u jest dwustopniowa:
1) centrala KIR-u - Warszawa
2) 17 BRIR-ów (bankowe Izby Regionalne Rozliczeniowe) Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra.
Poszczególnym BRIR-om są podporządkowane regionalnie banki, dla których prowadzą punkty przyjęcia dokumentów rozliczeniowych.

Zadania centrali KIR S.A.
1) zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u
2) współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u
3) rejestracja należności i zobowiązań uczestników
4) składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w zakresie zapłaty zobowiązań, i we własnym imieniu zleceń dotyczących zapłaty należności
5) informowanie central uczestników o stanie ich zobowiązań i należności jakie wynikają z wymiany zleceń
6) sporządzanie sprawozdawczości i fakturowanie usług KIR
7) pełnienie nadzoru nad działalnością BRIR-ów i realizacją czynności w zakresie rozliczeń
8) BRIR A rozpoczyna wydawanie przesyłek ( do oddziału A trafia czek)
9) Oddział A akceptuje czek do zapłaty i obciąża rachunek klienta A lub odmawia zapłaty czeku, wtedy oddział A jest zobowiązany zwrócić czek do BRIR-u A do godziny 18:00 tego samego dnia. Jeżeli dostarczenie czeku nie jest możliwe to oddział A może zgłosić zastrzeżenia zapłaty drogą telekomunikacyjną
10) BRIR A daje do KIR-u informacje o zwrotach dokumentów rozliczeniowych
11) KIR składa zlecenie do NBP na dokonanie rozrachunku
12) W NBP ma miejsce przemieszczenie środków
13) NBP informuje KIR o dokonaniu rozrachunku międzybankowego
14) Oddział B uznaje rachunek B jeżeli nie otrzymał informacji, że jest odmowa zapłaty czeku
Źródło: forum.abc-ekonomii.net.pl/viewtopic.php?t=144